Schriftelijke vragen over mogelijke problemen in de Jeugdzorg

VVD Roermond wil graag dat kinderen in de gemeente Roermond, die geïndiceerd worden voor jeugdzorg, tijdig de noodzakelijke zorg krijgen. Lees hier onze vragen aan het college van B&W.

 

Roermond, 15-1-2016

 

Onderwerp: schriftelijke vragen art.43 RvO in zake recente publicaties over mogelijke problemen in de jeugdzorg.

 

Geachte Griffier,

 

Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex.art 43 RvO door te leiden naar het college van B en W.

 

Geacht College,

 

In dagblad de Limburger van vandaag wordt ingegaan op de “Kritiek op jeugdzorg gemeenten” en gerefereerd aan een brandbrief van de cliëntenraden van zes grote provinciale jeugdzorg instellingen aan de gemeenten.

 

De artikelen in de krant van vandaag lezend, lijkt het erop dat er een veelvoud aan problemen blijkt voor te komen rond jeugdzorg, zowel in de uitvoering als in de toegang hiertoe.

 

In de onlangs ontvangen Monitor 3D is met betrekking tot jeugdzorg op pagina 10 de volgende passage te vinden:

 

· 86% van het aantal cliënten scoort een voldoende waardering voor hulpverlening van het CJG. 


· Bij 80% van het aantal klanten wordt bij het CJG binnen 3 weken de hulpverlening gestart. Voor alle klanten geldt dat bij aanmelding een risicotaxatie wordt gemaakt, zodat spoedeisende meldingen altijd op tijd worden opgepakt. (Binnen 48-72 uur) 


 

 

De VVD heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

 

1.     Uit de 3D Monitor blijkt dat 14% van de cliënten geen voldoende waardering uitspreekt voor de hulpverlening door het CJG. Kan het college aangeven op welke wijze deze ‘onvoldoende waardering’ kenbaar is gemaakt en welke de achterliggende oorzaken daarvoor zijn.

 

2.     Uit de 3D Monitor blijkt tevens dat bij 20% van de cliënten de hulpverlening niet binnen 3 weken start. Kan het college aangeven wat de achterliggende oorzaken hiervoor zijn.

 

 

3.     Is er in Roermond sprake van een toename van de omvang van de wachtlijsten voor jeugdzorg/jeugdhulp? Zo ja kunt u een overzicht van de aantallen tussen de periode van voor de transitie en nu na de transitie aangeven.

 

4.     Is er in Roermond sprake van verlenging van de wachttijden voordat de jeugdzorg in individuele gevallen de hulpverlening start. Zo ja, kan het college inzicht (laten) verschaffen in de ontwikkeling van de individuele wachttijden.

 

 

5.     In geval dat er daadwerkelijk sprake is van verlenging van de wachttijden / vergroting van de wachtlijsten zijn hiervoor dan specifieke oorzaken aan te wijzen.

 

6.     Zijn er aanwijzingen dat bij de uitvoering van jeugdzorg in de aanvang niet direct het juiste niveau van zorg wordt verleend.

 

 

7.     Worden door/namens het college van B&W maatregelen getroffen om te waarborgen dat kinderen in de gemeente Roermond die geïndiceerd worden voor jeugdzorg, tijdig de noodzakelijke zorg krijgen?

 

8.     Zo ja, hoe wordt dit gegarandeerd, zo nee, op welke wijze word er naar een oplossing gewerkt.?

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ernest Oele, raadslid VVD