Mobiliteitsvisie Roermond

De ideeën van VVD Roermond over snelfietsroutes en bewaakte rijwielstallingen zijn aangenomen middels een motie door de gemeenteraad. In de mobiliteitsvisie van Roermond is een belangrijke rol weggelegd voor fietsen en lopen. Hier kunt u lezen wat wij van de mobiliteitsvisie vinden.

De VVD-fractie heeft met instemming kennis genomen van de Mobiliteitsvisie. Deze visie vormt de basis voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). In het GVVP wordt de basis neergelegd voor het verkeersbeleid van de komende jaren.  Onderdelen van dit beleid zijn bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling.

Een belangrijke stap om uiteindelijk tot het GVVP te komen is de vaststelling van de Mobiliteitsvisie. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2016.

In de eerste plaats vindt de VVD-fractie het goed dat voor de totstandkoming van deze visie een externe en een politieke begeleidingsgroep is gevormd. De externe begeleidingsgroep was bovendien breed samengesteld, uit bijvoorbeeld kwetsbare partijen, maar ook uit grote werkgevers.

De Mobiliteitsvisie is een visie op hoofdlijnen en niet op detailniveau. Dit neemt niet weg dat zaken die dringend aandacht vragen, steeds (zoveel mogelijk) direct moeten worden opgepakt.

De VVD-fractie kan zich vinden in de hoofdlijnen en speerpunten die in de Mobiliteitsvisie zijn geformuleerd. Daarbij blijft het van belang om zowel de Mobiliteitsvisie, alsook het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, af te stemmen op bestaande en nog te ontwikkelen plannen en visies.

De VVD herkent zich in de Mobiliteitsvisie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de belangrijke rol die is weggelegd voor lopen en fietsen. Daarmee wordt aangesloten bij de moties omtrent snelfietsroutes en bewaakte rijwielstallingen; initiatieven uit de koker van de VVD die zijn aangenomen door de gemeenteraad.

De VVD onderschrijft ook het belang van de ontwikkeling van het station tot regionaal mobiliteitsknooppunt. Dit is een project waaraan prioriteit moet worden gegeven. De Mobiliteitsvisie kent hier gelukkig grote waarde aan toe.

Hoewel de VVD zich kan vinden in de Mobiliteitsvisie, heeft de fractie de wethouder opgeroepen om ‘de vaart er flink in te houden’. Met het realiseren van snelfietsroutes en fietsenstallingen moet niet worden gewacht, totdat het GVVP is vastgesteld. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het mobiliteitsknooppunt. Het tijdspad moet daarbij in de gaten worden gehouden en vertraging moet worden voorkomen.

Voor nu wekt de Mobiliteitsvisie echter vertrouwen in de voortvarende totstandkoming van een toekomstbestendig GVVP.