Schriftelijke vragen over doorkleuteren in Roermond

Minister Dekker gaf aan zich zorgen te maken over het hoge percentage zittenblijven kleuters en de aansluiting naar groep 3. VVD Roermond deelt deze zorg immers; -Bij een op de 10 kleuters in Nederland is er sprake van verlengd kleuteren. -In Limburg ligt dit aantal op ca.12% -In Roermond maar liefst op 21,4%; dus ruim een op de vijf kleuters in Roermond ‘kleutert door’. Het is in het belang van onze Roermondse burgers dat er wordt voorzien in goed onderwijs.

page1image376De Griffier van de gemeenteraad Postbus 900
6040 AX Roermond

Roermond, 13-09-2016

Onderwerp: schriftelijke vragen art.43 RvO in zake aandeel vertraagde leerlingen in groep 3 in Roermond

Geachte Griffier,

Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex.art 43 RvO door te leiden naar het college van BenW.

Geacht College,

In het AD van 12-9 uitte ministers Dekker zijn zorgen over zitten-blijvende-kleuters; oftewel het verlengde kleuteren (voor het artikel zie link onderaan). De VVD-fractie deelt deze zorgen.

Bij een op de 10 kleuters in Nederland is er sprake van verlengd kleuteren.
In Limburg ligt dit aantal op ca.12% en in Roermond maar liefst op 21,4%; dus ruim een op de vijf kleuters in Roermond ‘kleutert door’.

Hoewel de gemeente formeel niet verantwoordelijk is voor het primair onderwijs, is het in het belang van de Roermondse burgers dat voorzien wordt in voldoende en goed onderwijs. Onze jeugd verdient dat en de gemeente kan daarin een faciliterende en regisserende rol vervullen.

De VVD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het ongekend hoge aandeel “verlengd kleuteren” in Roermond

  2. Is het “verlengd kleuteren" onderwerp van gesprek met het bestuur van Swalm en Roer

  3. Zijn er bijzondere omstandigheden te noemen welke het in vergelijking met andere gemeenten hoge aandeel “verlengd kleuteren” veroorzaken

  1. Is er in Roermond een hoogwaardig aanbod in de kinderopvang en peuterspeelzalen, met specifieke aandacht voor kinderen met een risico op achterstand?

  2. Is er voldoende afstemming tussen “voorschoolseopvang”en de scholen voor primair onderwijs om een goede aansluiting/overgang van de voorschoolse opvang naar groep 1 en groep 2 van de Roermondse basisscholen te waarborgen?

  3. Neemt de gemeente Roermond hierin het voortouw?Zo nee, waarom niet?

    Swalm en Roer heeft een bestuurder die specifiek is belast met het openbaar basis onderwijs en hierover periodiek de raad dient te informeren

  4. Kan het college deze bestuurder vragen in de eerstvolgende informatieronde specifieke aandacht te besteden aan het fenomeen “verlengd kleuteren” in Roermond?

Met vriendelijke groet,

Ernest Oele, raadslid VVD
Sabine Koopman-Lyon , commissielid VVD

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/minister-dekker-uit-zorgen-over-zittenblijvende- kleuters~afd723c8/