Woordvoering begroting 2017

Op donderdag 10 november sprak de gemeenteraad over de begroting van 2017. De fractie sprak de volgende begrotingstekst uit.

Wij zijn Roermond!

 Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want alleen met elkaar, houden we onze stad leefbaar. Een fijne plaats om te wonen, te leven en te recreëren. Want als Roermondenaar mag je trots zijn op hetgeen onze stad je te bieden heeft. Goede werkgelegenheid, een gedifferentieerd woningen- en winkelaanbod en vele natuur en culturele mogelijkheden binnen handbereik. Kortom; een stad die alles biedt, vol positieve mensen die het beste uit zichzelf willen halen.

De VVD is er voor die mensen. De mensen die willen mee bouwen aan onze stad. Die willen verbeteren wat nog beter kan. Mensen die positief de wereld in kijken, iets willen bereiken en van hun leven willen maken. Met oog voor hun omgeving en rekening houdend met de belangen van anderen.

Met dit zelfde positivisme kijkt de VVD naar onze stad en haar uitdagingen.


Voorzitter,

De begroting 2017 zou een vertaling moeten zijn van enerzijds het coalitie akkoord en anderzijds hetgeen is opgehaald bij de behandeling van de kadernota in juli van dit jaar. Aan de hoeveelheid moties en amendementen te zien is dat proces nog voor verbetering vatbaar. Wanneer we daarbij de grote hoeveelheid technische vragen tellen, mag toch voorzichtig gesteld worden dat er een discrepantie is tussen de verwachtingen van de raad en het college. Als het gaat om de mate en wijze van het verstrekken en presenteren van informatie. Het is echter wat de VVD betreft te gemakkelijk om vervolgens alleen naar het college te wijzen en niet naar ons zelf. De Raad moet meer de controle van het proces naar zich toe halen, te beginnen bij de behandeling van de kadernota 2017.

 

Voorzitter,

Zoals u van de VVD mag verwachten kijken wij zeer kritisch naar de gemeentelijke financiën en de begroting. Het meerjarig begrotingssaldo is op 2017 na sluitend. De vrije bestedingsruimte is echter onverminderd klein. Oud voor nieuw blijft het credo van de aankomende jaren. De VVD heeft reeds bij de begroting vorig jaar als recent bij de kadernota aangeven dat wat ons betreft het ook tijd wordt dat we een discussie gaan voeren over de bestemmingsreserves van de 3D’s. Deze is wat ons betreft meer dan voldoende voor de toegekende taken en de ingeschatte risico’s.

 

Hierbij realiseren wij ons dat voorzichtigheid geboden blijft. Maar wat de VVD betreft wordt het zaak om de discussie hierover op te gaan starten. Zeker daar waar de begroting weinig ruimte geeft voor nieuw beleid en de VVD de lasten voor de burgers niet wil verhogen.

Wij zullen dit onderwerp dan ook gaan agenderen voor bespreking in de commissie Burgers en Samenleving.

 

Voorzitter,

Al tijdens onze inbreng bij de begroting van 2015 en 2016 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor een herijking van de wijze waarop wij naar gebiedsontwikkeling kijken. Het nadrukkelijk kijken naar inbreiding dan wel herbestemming van objecten en/of gebieden staat hierbij voor de VVD voorop. Dit om de leefbaarheid in alle kernen en centrum van Roermond zoveel mogelijk te behouden dan wel te verbeteren. Het vergt van dit college dat zij meer integraal naar gebiedsontwikkeling dient te kijken. Wat de VVD betreft moet dit in nauwe samenwerking met buurtbewoners en marktpartijen plaatsvinden oftewel: een adequate vroegtijdige maatschappelijke participatie. Hiermee creëer je een betere besluitvorming, meer draagvlak en snellere procedures. Hiermee kan worden voorkomen dat omwonenden het gevoel hebben overvallen te worden, met een beslissing waarin zij niet gekend zijn. Zoals recentelijk overwegend het collectieve gevoel was tijdens de zeer goed bezochte bewonersavond van de initiatiefnemer voor de indoorsoccer- en trampolinehal.

 

Tevens vinden wij het belangrijk dat in toekomstige ontwikkelingen er extra aandacht komt voor een goede en tijdige wandel- en fiets infrastructuur. Ondanks dat er in de wetgeving hierover al passages zijn gewijd vindt de VVD dat het een grondhouding van dit college moet zijn bij de gesprekken met initiatiefnemers. In onze motie komen we daar verder op terug..

 

Voorzitter,

In het dossier verplaatsing coffeeshops zijn er reeds een aantal stappen gezet. Zo is er in het eerste half jaar een passanten telling uitgevoerd en verwachten wij in binnenkort de uitkomsten van het tweede en meer uitgebreidere onderzoek. De VVD wacht deze uitkomsten en de bijbehorende conclusies met belangstelling af. Het hoeft geen verder betoog dat de VVD voor een verplaatsing van de huidige coffeeshops naar de randen van de stad is.

 

Voorzitter,

Roermond heeft onverminderd een aantrekkingskracht als het gaat om dagbezoek aan onze stad. Dat dit hand in hand gaat met het succes van het DOC hoeft geen betoog. Maar in toenemende mate verbetert ook de herkenbaarheid van Roermond, los van het DOC. En dat is goed, want om de afhankelijkheid van de bezoekers aan het DOC te verkleinen zal Roermond ook een eigen herkenbaar gezicht moet tonen aan haar potentiële bezoekers. Door samenwerking in het kader van Resolve en de Nieuwe Winkelstraat zijn reeds eerste stappen gezet. Dit telkens vanuit een faciliterende houding en veelal het initiatief latend aan de markt. De VVD pleit ervoor dat het college deze rol heroverweegt. Onderzoek wijst namelijk uit dat meer participerende gemeentes succesvoller zijn bij hun beleid. Dus meer met de poten in de klei.

 

Voorzitter,

Afsluitend wil de VVD kort stilstaan bij het debat van 8 september jl. de conclusie van dit debat was, wat de VVD betreft, dat we met elkaar moeten werken aan het veranderen van de bestuurscultuur van zowel raad, college als organisatie. Dit is wat de VVD betreft een permanent proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Zo zijn er zeer positieve resultaten van burgerparticipatie in het proces van de Toekomstvisie, het GVVP en eerder 3D’s. Hieraan hebben zeer veel mensen geparticipeerd en is een hoop bruikbare informatie opgehaald.


Maar er is nog veel te verbeteren. Zie onder andere de opkomst en reacties van meer dan 70 mensen bij de recente informatie avond over de nieuwe trampoline/soccerhal. Hun grootste grief is het ontbreken van communicatie op het juiste moment en het gevoel in het geheel niet gehoord te zijn.

De klassieke botsing tussen collectieve en individuele belangen. Voor de VVD is het van belang dat de overheid en het college haar besluitvorming  en afwegingen hierbij, goed en tijdig communiceert. Alleen dan kan in een open dialoog begrip worden verkregen van betrokkenen.

 

Voorzitter,

Ik startte met de uitspraak “ Wij zijn Roermond!" De VVD blijft geloven in de positieve kracht van de mensen in Roermond. Samen bouwen we verder aan de toekomst van Roermond, want: “Wij zijn Roermond!”

 

Dank voorzitter