Drinkende jongeren / Handhaving Drank- en Horecawet

Op 21 december werd een artikel gepubliceerd over handhaving op grond van de Drank- en Horecawet. Uit dit artikel blijkt dat een 25-tal gemeenten waaronder Roermond deze handhavving niet meer uitvoert, maar uitbesteed heeft aan een externe organisatie, BHBW. Al in 2012-2013 heeft de VVD kritische vragen gesteld over het op gang brengen van toezicht en controle op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet. Destijds ontstond er een probleem rond het niet beschikbaar zijn en te laat starten met de opleiding van controle ambtenaren. Op basis van het artikel zou geconcludeerd kunnen worden dat in Roermond in het geheel geen toezicht meer door eigen ambtenaren plaatsvindt. De VVD stelt de volgende vragen aan het college:

De inhoud van dit artikel (zie bijlage voor de volledige tekst) roept bij de VVD de volgende vragen op:

 

 

 

1.     Wordt het toezicht op naleving van de voorschriften van de Drank- en Horecawet in Roermond uitsluitend door BHBW uitgevoerd.

 

2.     Heeft Roermond ambtenaren in dienst welke voldoende zijn opgeleid om controle en toezicht op grond van de Drank- en Horecawet uit te voeren.

 

3.     Uit het artikel blijkt dat geen boetes meer worden opgelegd in de gemeentes die het toezicht uitbesteden aan BHBW. Is dat ook in Roermond het geval.

 

 

4.     Welke zijn de ervaringen uit de controles door BHBW, hoe vaak en omvangrijk worden deze uitgevoerd, hoe vaak worden overtredingen vastgesteld, welke sancties gelden bij (herhaald) in de fout gaan bij winkeliers, verenigingen en horecaondernemingen.

 

5.     Wat is de inhoud van het convenant dat door Roermond met ondernemers, verenigingen en BHBW werd afgesloten, wat is de looptijd.

 

6.     Hoe wordt omgegaan met ondernemingen of verenigingen welke niet deelnemen aan het convenant.

 

7.     Uit het artikel blijkt dat met name kleine gemeenten moeite hebben met de handhaving van de voorschriften van de Drank- en Horecawet. Hoe hebben de overige Midden Limburgse gemeenten handhaving en toezicht georganiseerd.

 

8.     Verschillende gemeenten met een centrumfunctie voeren het handhavingsbeleid uit voor de omliggende gemeenten, bijvoorbeeld Hilversum voor de omliggende gemeenten in het Gooi. Is in het verleden onderzocht of een dergelijke samenwerking rond de uitvoering van handhaving en toezicht op Midden Limburgse schaal (SML) mogelijk is.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De VVD Fractie

Bart Lickfeld,

Ernest Oele

Michiel Huurdeman