Schriftelijke vragen N280

Vragen: 1- De planning was dat meteen na de aanleg van de singelring er begonnen zou worden aan de N-280 wegvak Roermond. We zijn op de hoogte gebracht dat dit medio 2016 zou worden. Hoe kan het dat het nu ineens medio 2017 wordt, wanneer was u hiervan op de hoogte en wanneer hebt u dit met ons gecommuniceerd? 2- In de oude planningen zouden de werkzaamheden plaatsvinden over een periode van 1,5 jaar. Nu spreekt u over een periode van 2,5 jaar. Waarom de verruiming van 1 jaar, wanneer was deze bij u bekend en wanneer hebt u ons daarover geïnformeerd? 3- Waarom is de projectleiding per 01-01-2014 overgegaan van de gemeente Roermond naar de provincie Limburg? Tijdens de presentatie bleek dat er een aantal belangrijke eerder geuite wensen van de gemeenteraad van Roermond niet zijn meegenomen in het gepresenteerde plan. Het leek of er een versobering heeft plaatsgevonden. Zo is er geen voetgangers- en fietsersoversteek bij de Mijnheerkensweg of daar in de buurt. Daarnaast zijn de fietsverbindingen minimaal, is de verbinding met de gemeentelijke parkeergarage Outlet-voorterrein slecht en is er geen doeltreffende aansluiting van verkeer afkomstig van Leeuwen of het DOC richting A73 en Duitsland. Dit alles terwijl de Gemeente Roermond ruim 10 miljoen euro meebetaalt aan de N-280 wegvak Roermond. De VVD is voorstander van het nu goed aanpakken van alle problemen N-280 wegvak Roermond en niet het over een aantal jaren alsnog moeten uitvoeren van extra aanpassingen. Vandaar dat de VVD-fractie hier nog enkele vragen over heeft. 4- Waarom is de voetgangers- en fietsersoversteek Mijnheerkensweg of daar in de buurt niet meegenomen, wanneer was u hiervan op de hoogte en wanneer heeft u de raad hierover geïnformeerd? 5- Voor de VVD is een goede en veilige fietsverbinding essentieel. Bent u het met ons eens dat een goede fietsverbinding er in het huidige plan niet is daar deze te veel omwegen moet maken en te vaak onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteken heeft? 6- Hoe denkt u met de huidige plannen de parkeergarage van de gemeente Roermond aan het Outlet voorterrein bereikbaar te houden, zeker gezien vanaf de Maasbrug? 7- De ontsluiting van het verkeer van Leeuwen en het Outlet, N-280 richting A73 en Duitland is nu via een U-bocht. Wanneer was u van deze maatregel op de hoogte en wanneer heeft u de raad hierover geïnformeerd? Bent u het met ons eens dat deze maatregel verre van optimaal is ten opzichte van een tunnel of fly-over welke in de oorspronkelijke planning was voorzien? 8- Al met al wil de VVD de bijdrage die de gemeente Roermond doet voor 50% dus ruim 5 miljoen euro koppelen aan de bovengenoemde punten, daar waar die niet uitgevoerd worden wij deze dan ook niet zullen betalen. Hoe denk u over dit voorstel en bent u bereid dit in de besprekingen met de Provincie in te brengen als Gemeente Roermond? In afwachting van uw reactie. Namens de VVD fractie Michiel Huurdeman Raadslid Erwin Moors Commissielid