Schriftelijke vragen in zake geen huisartsenpost in Laurentius Ziekenhuis Roermond

Met het realiseren van de (ver)nieuwbouw van het LZR lijkt het de VVD logisch om alle spoedzorg te centraliseren. Denkend aan het gemak van de patiënt, om de efficiëntie van de zorg te verhogen en gelden effectief in te zetten. Daar waar er in het verleden geen mogelijkheden waren een HAP in het LZR te integreren lijkt het de VVD goed om dit in de nieuwbouw wel te realiseren. Hier leest u onze schriftelijke vragen voor het college.

 

De Griffier van de gemeenteraad

Postbus 900

6040 AX Roermond

 

Roermond, 28-7-2015

 

Onderwerp: schriftelijke vragen art.43 RvO in zake het nog niet vestigen van een huisartsenpost (HAP) in het spoedplein van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

 

Geachte Griffier,

 


Graag verzoek ik u bijgaande vragen ex. art.43 RvO door te leiden naar het college van B en W.

 

 

Geacht college,

 

In februari 2015 verscheen in de media het bericht dat er geen huisartsenpost in het spoedplein van het Laurentius Ziekenhuis gevestigd zou worden. De huisartsen vrezen dat de werkdruk op het spoedplein nog hoger wordt, aldus het artikel.

http://www.1limburg.nl/geen-huisartsenpost-spoedplein-roermond

 

Vanuit het ziekenhuis delen wij de volgende zinsnede uit hun bericht:

“Het is inderdaad zo dat het Laurentius Ziekenhuis in de nieuwbouw rekening heeft gehouden met de ontwikkeling van een spoedplein. Dit spoedplein zou gestalte moeten krijgen in een samenwerking tussen Ambulancezorg Limburg Noord/HAP Roermond/Laurentius Ziekenhuis. Maar ook in de oudbouw zou het Laurentius graag plaats gemaakt hebben voor de komst van de huisartsenpost. Helaas heeft de huisartsenvereniging besloten vooralsnog geen gebruik te maken van deze locatie. Vanuit het Laurentius Ziekenhuis maar ook vanuit de zorgverzekeraar (CZ) betreuren wij dit besluit zeer en blijven we in gesprek met het bestuur van Meditta”.

 

Vanuit patiëntenbelangenorganisaties, zorgverzekeraars en het ziekenhuis ligt de uitdrukkelijke wens tot het vestigen van de HAP op het spoedplein.

 

Daarnaast heeft ons het nieuws bereikt dat Weert en Roermond de enige plaatsen in Limburg zijn waar de HAP zich nog niet in het ziekenhuis bevindt. Inmiddels is het standpunt in Weert veranderd en zal Roermond de enige plaats in Limburg zijn waar de HAP zich niet in het ziekenhuis bevindt.


Vanuit patiënten in Roermond horen we de volgende reacties:

-Indien een inwoner van Roermond zich met hartklachten of een beenbreuk tot de HAP wendt; volgt daarna het opgehaald worden door een ziekenauto die diegene vanuit de HAP naar de overkant van de straat naar het ziekenhuis zal brengen. Kosten ca 600 euro.

-Een inwoner moest het in de HAP afgenomen bloed en dit daarna zelf even bezorgen in het ziekenhuis.

Verder zijn er ook mensen die bijv. met een lichte snee in de vinger, een enkelverstuiking enz. naar de eerste hulp in het ziekenhuis gaan, terwijl dit niet de juiste behandelplek daarvoor is.

 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de zorg nog geoptimaliseerd kan worden, niet alleen ten aanzien van het betaalbaar houden van de zorg maar zeker ook voor het gemak van de patiënt.

 

Het maatschappelijk belang van een gezamenlijke spoedpost lijkt ons dus evident.

 

Wij willen het college n.a.v. bovenstaande het volgende vragen:

 

1) Ziet de wethouder mogelijkheden, in het kader van de regie functie van de gemeente, om via hernieuwd overleg te komen tot een heroverweging van de eerdere beslissing van de huisartsen/ Meditta met betrekking het vestigen van een  HAP op het spoedplein?

 

Er is immers ook bij Meditta kennelijk een wens dit in de toekomst te realiseren, wat blijkt uit een zin uit een recente mail vanuit Meditta:

Bij deze wil ik u laten weten dat u ervan overtuigt kunt zijn dat alle partijen hun best zullen doen om dit in de toekomst mogelijk te maken.”

 

2) Deelt het college met ons de mening dat ook in Roermond de HAP zich, zowel in het belang van de patiënt als uit oogpunt van een efficiënte inzet van middelen, op het spoedplein in het ziekenhuis zou moeten vestigen?

 

3) Indien u onze mening deelt; bent u bereid in een mediatorrol de partijen bijeen te brengen om een vestiging van de HAP op het spoedplein binnenkort te kunnen realiseren? Indien u onze mening niet deelt, zien wij graag een motivatie van uwer zijde tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ernest Oele, Michiel Huurdeman en Bart Lickfeld,

raadsleden VVD.
http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4088655/huisartsenpost-hoort-in-ziekenhuis-thuis.aspx