Schriftelijke vragen verplaatsing coffeeshops

Het ingediende principeverzoek tot verplaatsing van de coffeeshops naar de oostelijke stadsrand te noorden van de Vrijbuiter is afgewezen. De VVD vindt het verrassend dat er bezwaren blijken te zijn vanuit de eisen voor afgifte van een exploitatievergunning en stelde daarom de volgende vragen:

 Aan

de griffier van de gemeenteraad

Postbus 900
6040 AX Roermond

 

 

Roermond, 22 oktober 2015

 

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 RvO,  verplaatsing Coffeeshops

 

 

Geachte griffier,

 

Ik verzoek u deze brief met schriftelijke vragen op basis van artikel 43 RvO door te leiden naar de burgemeester c.q. het college van B&W. 

 

Recentelijk ontving de VVD fractie uw besluit en motivatie ten aanzien van het door de exploitant van de coffeeshops aan de Zwartbroekstraat (SKUNK) en Venloseweg (SKY) ingediende principeverzoek tot verplaatsing van de coffeeshops naar de oostelijke stadsrand ten noorden van de Vrijbuiter.

 

In uw motivatie leest de VVD fractie dat er vanuit een ruimtelijk standpunt geen bezwaren zijn tegen het verzoek.

 

Voor de VVD is het verrassend dat er wel bezwaren blijken te zijn, gezien vanuit de eisen voor afgifte van een exploitatievergunning. Hierbij worden met name “negatieve openbare orde-en veiligheidsaspecten” opgevoerd als onderbouwing voor het afwijzen van het verzoek.

 

Voor de VVD fractie leidt deze situatie tot de volgende vragen:

 

1.     U geeft een aantal argumenten aan - zoals de verwachte grootschaligheid, de aldaar op de aanpalende weg fietsende jeugd, adviezen van uw veiligheidspartners – op basis waarvan u het verzoek heeft afgewezen. Zijn er omstandigheden, locaties en ruimtelijke buitengebieden denkbaar waarvoor een dergelijk verzoek wel kan worden gehonoreerd? En welke zijn deze dan?

2.     Is het vanuit de huidige status quo denkbaar om de bestaande locaties/situaties te wijzigen? Wanneer ja, wat zijn hiervoor de argumenten? Wanneer nee, waarom niet?

3.     Kunt u ons concreet nader informeren over wat de invulling is van, en wat er bedoeld wordt met het kleinschaliger maken van de coffeeshops? Wat zijn hiervoor de toetsingscriteria?

4.     Hoe gaat u om met de hedendaagse overlast in de wijk(en) en op de locaties van de huidige coffeeshops?

 

 

Namens de VVD fractie

Bart Lickfeld

Michiel Huurdeman

Ernest Oele