Onkruid vergaat nu wel

De gemeenteraad van Roermond heeft, dankzij een amendement van de VVD in samenwerking met de LVR, een extra bedrag van 40.000 euro (bovenop de reeds beschikbare 100.000 euro) uitgetrokken voor het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte. Lees hier het amendement:

 Amendement Begroting 2016 Onderhoud Openbare RuimteDe raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015.


Constaterende dat: 

  1. 1. de openbare ruimte in Roermond een beter aanzien verdient.
  2. 2. Groenonderhoud, met name de “borstelrondes” en maaibeurten zoals thans uitgevoerd, niet voldoet.


Overwegende dat:

  1. 1. verbeteringen mogelijk zijn door te kiezen voor een andere manier van aanbesteden van het onderhoud op basis van kwaliteit en niet van volume en of frequentie;
  2. 2. groenonderhoud plaats zou moeten vinden op die momenten waartoe daarvoor een noodzaak bestaat;
  3. 3. (Groepen van) burgers en/of ondernemingen (via BIZ) of het Right to Challenge in principe kunnen worden betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte.


Besluit de Meerjarenbegroting 2016-2019 als volgt te wijzigen:

  1. 1. per jaar 140.000 euro in de begroting op te nemen voor “borstelbeurten groen” in plaats van het thans opgenomen bedrag van 100.000 euro per jaar;
  2. 2. in de beleidsdoelen op te nemen: “Een verbeterslag in het onderhoud van de openbare ruimte te bewerkstelligen door een inventieve en innovatieve aanbesteding van het groenonderhoud incl. onkruidbestrijding”.


En gaat over tot de orde van de dag.

 


Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 12 november 2015.

 

De griffier,                                                                      De voorzitter,

 

 

 


 Ingediend door: M. Huurdeman (VVD) en D. Franssen (LVR)