Motie bewaakt fietsparkeren

Lees hier de motie Bewaakt Fietsparkeren, ingediend door de VVD in samenwerking met D66 en GroenLinks tijdens de Begroting 2016:

Motie Bewaakt Fietsparkeren


De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 12 november 2015,


Overwegende dat:


1.       het fietsparkeren, met name het veilig bewaakte stallen van fietsen in Roermond -zeker in de omgeving van het     

          station- wel een extra impuls kan gebruiken

2.   er grote behoefte is aan meer beveiligde fietsparkeermogelijkheden bij het NS Station, in de stad en bij

          publieksgebouwen;

3.   dit een extra impuls geeft aan het leef- en beeldklimaat van de stad;

4.   hiermee de fietsendiefstallen verder kunnen worden teruggebracht;

5.   dit impulsen geeft aan het toerisme, horeca en detailhandel maar ook aan het woonwerk verkeer;

6.   hierdoor het gebruik van trein, OV en Ov-fiets worden gestimuleerd;


Verzoekt het College:

  1. op korte termijn een onderzoek in te stellen naar het breed implementeren van bewaakte fietsparkeermogelijkheden in het centrum van Roermond en bij publieksgebouwen;
  2. met name te bekijken of de NS fietsenstalling gratis kan, de huidige onbewaakte stalling achter het busstation gratis bewaakt kan worden, en te bekijken wat de mogelijkheden bij de publiekswinkel/entree outlet zijn;
  3. bij het uitwerken van de voetgangersverbinding vanuit oostzijde-station naar station ook meteen de mogelijkheden bekijken van een bewaakte gratis fietsenstalling aan de oostzijde van het spoor;
  4. met NS fiets te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de Ov-fiets meer te promoten. 


En gaat over tot de orde van de dag.Aldus besloten in de vergadering van de raad van 12 november 2015.

De griffier,        De voorzitter,Ingediend door:

VVD, D66 en GL