Begrotingstekst 2016

Hier kunt u de tekst lezen zoals uitgesproken in de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Begroting 2016 door onze fractievoorzitter Bart Lickfeld:

Dank Voorzitter,

Begroting 2016, 12 november 2015

Vandaag zijn we hier bijeen om met elkaar de Roermondse begroting 2016

te bespreken. De Roermondse begroting. En dat op een moment dat het lijkt of de wereld zoals we die kennen in een zeer snel tempo aan het veranderen is. Hierbij heb ik het dan o.a. over de enorme verplaatsing van mensen in de wereld. Een verplaatsing die vaak een vlucht is voor een onzeker bestaan door oorlogsdreiging en geweld, maar ook in toenemende mate voortkomt uit het individuele besef van mensen om het beste uit hun leven te halen. Een verplaatsing die zich in de geschiedenis vaker heeft voorgedaan maar waarvan de effecten en uitwerkingen nu anders, wellicht groter zijn, dan in het verleden. Nooit eerder is Nederland zo verdeeld geweest als op dit moment het geval is. Voor- en tegenstanders zetten hun argumenten op alle mogelijke wijze kracht bij. Hierbij vaak de fatsoensnormen ruim overschrijdend. Evengoed is het een realiteit waar we allemaal niet aan ontkomen, ook Roermond niet.


Collega’s,

Als we iets kunnen leren van de huidige problematiek is dat mensen zelf bepalen hoe hun leven wordt vormgegeven. Men kiest waar ook ter wereld op welke wijze men invulling geeft aan wonen, werken, gemeenschapszin en saamhorigheid. Met de trend naar individualisme is het voor een overheid toenemend moeilijk om de aansluiting te vinden. Immers, de overheid is er voor alle burgers en maakt in die zin geen onderscheid naar individu. Het is ook daar waar bij mensen vaak het onbegrip begint. De klassieke botsing tussen collectieve en individuele belangen. Het vergt van de overheid en dit college dan ook veel inspanningen, heldere besluitvorming en communicatie om haar afwegingen kenbaar te maken. Dit met het besef dat ook haar rol verandert: van een regisserende- naar voorwaarde scheppende overheid. Met minder vaste regels en kader maar meer ruimte scheppend om deze individualistische ontplooiing binnen onze gemeenschap mogelijk te maken. Voor de VVD vormt dit het uitgangspunt waarmee wij naar de toekomst kijken. Gebaseerd op onze liberale kenwaarden en bekeken vanuit het liberale perspectief.


Collega’s,

Zo vinden wij het verder beschikbaar stellen en uitbreiden van groen en groenvoorzieningen in Roermond van zeer groot belang. Dit betreft niet alleen een nog betere inrichting en onderhoud van dit groen, maar ook het optimaal benutten van de natuur in Roermond en haar kernen. Zo wil de VVD een negatief neveneffect van het kerntaken boek, oftewel het reduceren van het openbaar onderhoud, deels terugdraaien om noodzakelijke verbeteringen te bereiken. Uitgangspunt van het amendement wat we hiervoor indienen is om voor deze noodzakelijk werkzaamheden niet alleen het budget te verhogen, maar tevens te kijken naar betere en meer innovatieve aanbestedingsmogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan contracten op basis van beeldkwaliteitkenmerken en prestatienormen. Tevens kan hierbij gekeken worden naar de mogelijkheden van inwoners- of ondernemersparticipatie op basis van het recht dat zij hebben om een aanbod te doen om bepaalde publieke taken over te nemen.

De VVD streeft naar het maximaliseren van de natuurbeleving. Dit kan door middel van het realiseren van recreatiegebieden en het aanleggen van wandel- en fietsroutes. Meer bewaakte gratis fietsenstallingen bij belangrijke publieksomgevingen zoals het NS station en het stadskantoor horen hier zeker ook bij! Om dit te ondersteunen zal de VVD hiertoe een motie indienen.

Collega’s,

Het verbinden van water en stad kan en zal een enorme impuls geven aan Roermond. Het water is er voor iedereen! Ook als je geen boot of huis aan het water hebt, moeten er toch voldoende mogelijkheden zijn om in of aan het water te recreëren. De VVD is daarom een groot voorstander voor het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden onder andere door het aanleggen van een dagstrand aan de Maasplassen. Reeds in 2008 heeft de VVD hierover een motie ingebracht die unaniem is aangenomen. Ook in onze woordvoering vorig jaar bij de begroting heeft de VVD hierover aandacht gevraagd. Wij verwachten dan ook deze coalitieperiode belangrijke stappen op dit gebied.

Collega’s,

In onze inbreng bij de begroting van 2015 heeft de VVD zich sterk gemaakt voor een herijking van de huidige woonvisie. Volgens de VVD is het onverstandig en niet realistisch om de blik slechts op uitbreiding te richten.

De VVD vond en vindt dat bestaande bouwprojecten eerst moeten worden afgerond, voordat nieuwe projecten worden gestart. Herbestemming van bestaande gebieden blijft voor de VVD dan ook in de komende jaren voorop staan!

Collega’s,

Ondanks het succes van een sluitende begroting 2016, welke gerealiseerd word zonder lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers, kijkt de VVD toch met bezorgdheid naar de toekomst. Deze bezorgdheid komt o.a. voort uit de financiële onzekerheden die gepaard gaan met de 3D’s transitiekosten en nu nog onvoorziene kosten zoals de huisvesting en bekostiging van toegewezen statushouders. De VVD begrijpt de gegeven uitleg van de wethouder ten aanzien van het niet of laat facturen van zorgverleners. We begrijpen die uitleg maar vinden die maar moeilijk te verteren, daar hierdoor werkelijke kosten van de transities ontbreekt. Onverhoopte negatieve effecten kunnen zodoende slechts worden geconstateerd zonder dat deze kunnen worden hersteld en/of gecorrigeerd. Het is beangstigend dat in een dergelijk scenario de gevolgen voor Roermond enorm kunnen zijn.


Voorzitter,

In het afgelopen jaar heeft de Nederlandse economie een gestadige groei laten zien. Een groei die voornamelijk wordt gecreëerd door o.a. de export en de weer toenemende bedrijvigheid van de grote industriële bedrijven. De maakindustrie, detailhandel, zorg- en toerismesector zijn erg belangrijke pijlers van de Roermondse economie. Deze sectoren bieden veel werkgelegenheid en geven economische stabiliteit aan Roermond. Het nog beter ondersteunen van de bedrijven in deze – en ook andere – branches, is voor de VVD van zeer groot belang. Het zorgt voor de benodigde welvaart voor Roermond en haar inwoners!


Helaas is de situatie voor veel kleine ondernemers onder andere in de binnenstad nog niet echt structureel veranderd. Een bloeiend en bedrijvig centrum is voor hen van groot belang. Voor de VVD is een levendige binnenstad niet alleen het in stand houden of zelfs verder uitbreiden van de huidige winkelstand.

Een binnenstad bruist doordat het een mooie en toegankelijke plek is, waar mensen en organisaties aansprekende activiteiten organiseren. De VVD streeft naar een echte ontmoetingsplek, waar het fijn toeven is. Sfeer verhogende activiteiten moeten worden aangemoedigd en ondersteund. Hierbij dient kwaliteit en een breed draag vlak altijd leidend voor de mate van ondersteuning. Soms ook is niets doen een betere optie. De beschikbare middelen waaronder ESSV gelden dienen immers goed besteed te worden.


Voorzitter,

Er zijn in de afgelopen tijd zeer veel ideeën op de plank gelegd, zaadjes geplant die tot wasdom moeten komen. En net als bij het tuinieren dient dit met enig geduld en zorgvuldigheid te gebeuren. De VVD gaat er vanuit dat in 2016 deze liefdevolle aanpak zal leiden tot resultaat en dat we met elkaar hiervan de vruchten kunnen plukken. Te laat of niet oogsten is niet alleen zonde van het werk maar tevens onwenselijk voor de toekomst.

Roermond is een dynamische en veelzijdige stad, die zich steeds opnieuw aanpast aan de tijd. Dit geldt ook voor de inwoners van Roermond. Alle lagen van de Roermondse bevolking bestaan uit veelzijdige en unieke mensen met hun eigen talenten. Een ding bindt hen: het leven is goed in Roermond!

Dank voorzitter.

WOORDVOERING, BEGROTING 16 12 NOV 2015