Motie herplant bomen Kapellerlaan

Op initiatief van VVD Roermond, komen door deze motie ruim 200 bomen extra in Roermond die in de toekomst gaan bijdragen aan een gezonder leefklimaat!

Op initiatief van VVD Roermond, komen door een motie ruim 200 bomen extra in Roermond die in de toekomst gaan bijdragen aan een gezonder leefklimaat!


Motie Herplant bomen KapellerlaanDe raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 4 april 2019,

 

overwegende dat:

 

a. bij de herinrichting van de Kapellerlaan de bestaande bomen vervangen zullen worden door nieuwe bomen;

 

b. door deze vervanging een flinke afname van CO2 compensatie plaats zal vinden, omdat volgroeide bomen vervangen worden door jonge, kleinere bomen;

 

c. gezien de klimaatdoelen, die ook voor Roermond gesteld worden, CO2 compensatie een belangrijk gegeven is;

 

d. bomen behalve CO2 compensatie ook een belangrijke invloed hebben bij het terugdringen van hitte stress;

 

roept het college van Burgemeester en Wethouders op:

 

1. voor elke op de Kapellerlaan te vervangen boom, 3 nieuwe bomen te plaatsen en wanneer deze niet op de Kapellerlaan geplaatst kunnen worden elders binnen de openbare ruimte in Roermond geschikte plaatsen te zoeken, indien mogelijk in of nabij het centrum van de stad;

 

2. de meerkosten van deze herplantingen te dekken uit de reserve Groen voor Groen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 april 2019,