Nieuws

 • 24 uur scholing voor een wereld van verschil bij het redden van mensenlevens!

  17 juni 2021- De recente gebeurtenissen bij het EK Voetbal hebben maar weer eens laten zien hoe belangrijk snelle en adequate hulp kan zijn in noodsituaties en levens kan redden. Nog steeds zijn er te weinig mensen die beschikken over voldoende vaardigheden om in noodsituaties in staat te zijn de juiste handelingen te verrichten. Kinderen vanaf 14 jaar zijn fysiek en mentaal in staat eerste hulp te verlenen als ze daarvoor de juiste instructie hebben gehad. Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door EHBO en reanimatie op te nemen in hun lesprogramma’s. Een goede EHBO-opleiding kan in 20 uren gegeven worden, een AED-training in 4 uur. Beide kunnen afgesloten worden met een geldig diploma dat de scholieren ook de mogelijkheid geeft deze vaardigheden als vrijwilliger in te zetten, bijvoorbeeld bij verenigingen waarvan zij lid zijn. Met maar 24 uur scholing (van de ca 1000 lesuren per jaar die geroosterd worden) kan dus een wereld van verschil bereikt worden bij het redden van mensenlevens! Reden voor raadslid Ernest Oele om namens de VVD-Fractie een motie (zie bijlage) in te dienen bij de raadsvergadering van 8 juli, met als doel de scholen in het voortgezet- en middelbaar onderwijs hierbij te betrekken. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis (5)

  10 juni 2021 – Met een “van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden” begon onze fractie vanavond haar beschouwing op de situatie waarin de gemeente Roermond is verzeild geraakt. Onze inbreng tijdens de raadsvergadering kunt u terugvinden in de bijlage. Alleen het uitgesproken woord telt. Lees verder

 • VVD tegenstander van windmolens en zonneparken in de gemeente Roermond!

  7 juni 2021 - Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES 1.0) in de gemeenteraad hebben wij met succes een amendement ingediend om de harde uitsluiting voor wind in de RES te behouden. GroenLinks-wethouder Rens Evers stak zijn voorliefde voor een “avontuurlijk kronkelpad” niet onder stoelen of banken. De groene omgeving van Asenray zou hierdoor een bijzondere status hebben gekregen op de schaal van Noord- en Midden-Limburg als potentielocatie voor windturbines. De VVD-fractie wil de landschappelijke en natuurwaarden rondom Asenray behouden. In een overwegend stedelijk gebied met schaarse open ruimte, zoals dat van Roermond, is geen plek voor windturbines en zonneparken, nog afgezien van onze zorgen hierbij voor de volksgezondheid. Asenray en Hoogvonderen, blijft u vooral alert op de ontwikkelingen die kunnen gaan komen! Lees verder

 • Vincent Zwijnenberg lijsttrekker VVD Roermond.

  4 juni 2021 - Vincent Zwijnenberg is lijsttrekker van de Roermondse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (4)

  28 mei 2021 - Durf te dromen! Tijdens de commissievergadering over Klaar voor de Herstart, die vannacht tot in de kleine uurtjes duurde, hield onze fractievoorzitter het college heel fijntjes het maatschappelijke effect voor ogen van de huidige organisatieontwikkeling. Het is maar een voorbeeld. Zo zijn er velen. Het is goed mogelijk dat u zich ook hierin herkent. Als inwoner, ondernemer of als instelling. De VVD wil terug naar die gemeente Roermond, die ons toen heeft verleid om hier te komen wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren! Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (3)

  22 mei 2021 - De financiën van de gemeente Roermond staan behoorlijk onder druk. Er moet worden ingegrepen anders zit de gemeente de komende jaren met een structureel tekort van gemiddeld vijf miljoen per jaar. De centrum-linkse coalitiepartijen Groen Links, CDA, Demokraten Swalmen en D66 zetten onder meer in op het verhogen van de OZB, het verdubbelen van de toeristenbelasting, het verhogen van de parkeertarieven met 10% en betaald parkeren in de rijwielstalling. In de aanloop naar de behandeling in de ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 sprak verslaggever Marc van der Sterren van ML5 met enkele leden van de gemeenteraad, waaronder onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (2)

  18 mei 2021 – Tijdens het presidiumoverleg van de raad van gisteravond heeft de grootste partij in de raad, tevens oppositiepartij, voorgesteld spreektijd in te voeren tijdens het raadsdebat op donderdag 10 juni 2021 over het raadsvoorstel Klaar voor de Herstart. Waarom wil de grootste partij in de raad de kleine oppositiepartijen monddood maken? Deze opstelling is niet meer van deze tijd en doet geen recht aan de ingewikkelde bestuurlijke situatie waarin Roermond is verzeild geraakt. Juist nu moeten bestuurders met respect voor elkaars opvattingen zoveel mogelijk gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Hier past geen spreektijdbeperking bij. Lees verder

 • Puin ruimen op het stadhuis! (1)

  17 mei 2021 - Eerder (16 april 2021) publiceerden wij op deze website al het bericht “Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort”. Toen beperkte de informatie vanuit het college zich nog tot een toelichting van de wethouders Smitsmans en Pleyte en een tweetal sheetjes. Inmiddels heeft ons wat meer informatie bereikt. Het lijkt erop alsof het college het belangrijker vindt over de verkiezingen van volgend jaar heen te regeren dan de raad mee te nemen in het beleids- en besluitvormingsproces dat tot het huidige bestuurlijke dieptepunt heeft geleid. De problemen op het stadhuis blijken veel groter te zijn dan het maken van een eenvoudig rekensommetje dat moet leiden naar een sluitende meerjarenbegroting. Vooruitlopende op een ingelaste commissievergadering van 27 mei 2021 is afgesproken dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijke vragen te stellen over de informatie die is aangereikt. Via de rubriek “Puin ruimen op het stadhuis!” houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en de inbreng van de VVD-fractie. Uw belang staat hierbij vanzelfsprekend voorop! Lees verder

 • Organisatie-ontwikkeling gemeente stagneert: inwoners en ondernemers de dupe!

  13 mei 2021 - De VVD-fractie heeft de commissie Bestuur en Middelen gevraagd de organisatie-ontwikkeling op de agenda te plaatsen van haar vergadering op maandagavond 17 mei 2021. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “Ik ben erg geschrokken tijdens een werksessie met onze woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De gemeente kreeg hier het verwijt teveel met papier en overleg bezig te zijn en te beschikken over onvoldoende ambtelijke capaciteit om datgene wat móet gebeuren waar te kunnen maken. Het wordt de hoogste tijd dat het college ook bestuurlijke verantwoording aflegt naar de raad over de bedrijfsvoering. We zijn alweer een tijdje bezig met organisatie-ontwikkeling en strategische personeelsplanning. Het lijkt erop dat het alsmaar niet van de grond komt. Als we kijken naar de prestaties van omliggende gemeenten als Maasgouw en Venlo, doen we onze inwoners en ondernemers ernstig tekort!”. Lees verder

 • VVD-fractie boos: college laat kleine ondernemers in de kou staan!

  23 april 2021 - Het linkse Roermondse college heeft nu haar ruimhartigheid getoond door een “schrale” regeling te presenteren, gebaseerd op een absoluut maximum van 150% van de bijstandsnorm en een betrekkelijk lage maximale bijdrage van € 285 per maand. Als je bedenkt dat alleen al de woonlasten voor een huishouden snel € 1000 per maand of meer zijn, dan lost deze maximale bijdrage slechts weinig op. Toch zal een groot deel van de beoogde doelgroep met dergelijke lasten geconfronteerd worden. Ons raadslid Ernest Oele is zeer verontwaardigd over de aanpak van het college en heeft hierover art. 43 vragen gesteld. Lees verder

 • Gemeente Roermond koerst af op een miljoenentekort!

  16 april 2021 - “Een mokerslag!”, zo typeerde onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg de onheilstijding van het college gisteravond. De Gemeente Roermond krijgt te maken met een structureel tekort dat schommelt rond de 5 miljoen euro, waarbij ook nog eens niet alle taakstellingen worden gerealiseerd. Het spaarvarken is in 8 jaar tijd kapot geslagen en leeg gehaald. De veronderstelde bezuiniging op de ambtelijke organisatie van structureel 2 miljoen euro blijkt ook nog eens onhaalbaar te zijn. Voor dit jaar blijkt het college een stevige greep te moeten doen uit de algemene reserve, waardoor deze maar liefst 2,3 miljoen euro onder de minimumgrens zakt. Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om geen art. 12 gemeente te worden. De lokale belastingen moeten structureel 3 miljoen euro omhoog: de burger betaalt de rekening! Lees verder

 • VVD-motie Corona-steun cultuursector raadsbreed aangenomen!

  14 april 2021 - Onze cultuursector staat het water aan de lippen en dreigt blijvende schade te ondervinden als (financiële) ondersteuning achterblijft. En dat is in Roermond tot op heden nog het geval. Waar in veel gemeenten al steun en of herstelplannen voor de culturele sector zijn gepubliceerd, loopt ons college achter op deze ontwikkelingen. Reden genoeg voor de VVD-fractie om het initiatief te nemen voor een motie die het college opdracht geeft tot een regeling te komen en deze uiterlijk 1 mei dit jaar open te stellen voor aanvragen. Deze motie, mede onderssteund door de LVR, D66 en SP, is in de raadsvergadering op 12 april unaniem aangenomen. Lees verder

 • Criminele zorgaanbieders? Weg ermee!

  13 april 2021- Er blijken signalen te zijn dat na de overdracht van zorgtaken door het rijk aan de gemeenten door een toevloed van nieuwe zorgverleners criminaliteit in de zorg toeneemt. Naast zorgfraude, blijkt er ook sprake te zijn van bijvoorbeeld dwang tot prostitutie of henneptoppen knippen als dagbesteding. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat de zorgverlening voor dit soort criminele activiteiten misbruikt wordt. Kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving moeten hiertegen juist beschermd worden. Daarom stelt de VVD-fractie vragen aan het college van B&W in Roermond om meer helderheid te krijgen over deze problematiek en naar een aanpak toe te werken om dit bij de wortel aan te pakken en te voorkomen. Lees verder

 • Bevers lust of last?!

  18 maart 2021 - Onlangs heeft ons raadslid Ernest Oele vragen gesteld over de toenemende problemen veroorzaakt door bevers. Dit heeft al voor veel reacties gezorgd - in deze nieuwsflits daarom aansprekende voorbeelden van de activiteiten van de bever. Lees verder

 • Voor het eerst naar de stembus!

  17 maart 2021 - Voor het eerst van je leven naar de stembus! Onze fractiemedewerker Oscar Gezempa verscheen vandaag... Lees verder

 • Nieuwe coffeeshops - stilzitten is geen optie!

  12 maart 2021 - De verplaatsing van de huidige twee coffeeshops houdt de gemoederen op dit moment stevig bezig. En onvermijdelijk, want dat blijft voorlopig zo! In de voorbije dagen heeft de VVD-fractie hierover veel vragen gekregen. Hoe zit het nu precies in elkaar? Welke stappen kunt u als particulier of als ondernemer zelf zetten? Lees verder

 • Bevers, een verrijking voor de natuur of een groeiende plaag?

  9 maart 2021 - De VVD-fractie is onlangs benaderd door ondernemers uit het Roermondse Maasplassengebied die hinder ondervinden van de immer groeiende beverpopulatie. Jonge aanplant van bomen wordt gretig opgepeuzeld en zelfs dikke beeldbepalende knotwilgen worden het slachtoffer van de knaaglust van de bever. Lees verder

 • Coffeeshops weg uit de Roermondse binnenstad!

  26 februari 2021 - Het is een lang gekoesterde wens van de Roermondse VVD dat beide coffeeshops uit het straatbeeld van de binnenstad verdwijnen. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg ziet de uitkomst van maar liefst drie juridische procedures van de huidige coffeeshopexploitant met vertrouwen tegemoet en wijst op de grote zorgvuldigheid die de burgemeester (heeft) betracht bij de vormgeving van haar nieuwe beleid. Wel vraagt hij opnieuw voor meer aandacht voor de signalen van overlast vanuit de omwonenden, want zij kunnen pas 9 oktober 2024 de vlag uithangen. Lees verder

 • Parkeertarieven veroorzaken concurrentienadeel!

  24 februari 2021 - De VVD-fractie vindt dat de verhoging van de tarieven voor de uitrijkaarten ten laste dient te komen van het Coronafonds voor de duur van de pandemie en heeft hierover vragen gesteld aan het college. Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg: “De verhoging van de tarieven van de uitrijkaarten tijdens de coronapandemie komt op een zeer ongelukkig moment. Onze winkeliers verdienen vooral nu het kabinet ietsje meer vrijheid toestaat juist een duwtje in de rug. Het wegnemen van het concurrentienadeel ten opzichte van het DOC, pakweg zo’n 10%, zou wat de VVD betreft ten laste van het Coronafonds kunnen worden gebracht”. Lees verder

 • Netwerken en Lobbyen maar dan op de digitale manier.

  10 februari 2021 - Vandaag hebben onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg en onze fractiemedewerker Oscar Gezempa deelgenomen aan de eerste digitale vastelaovendborrel van de Provincie Limburg. In de chatbox zijn we geen leden van het Roermondse college tegengekomen. Zouden zij aanwezig zijn geweest om te netwerken en te lobbyen??? Lees verder