Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Met een raadsbreed aangenomen motie maakt de raad vanavond iets mogelijk wat het college sinds een tijdje niet meer wenste: raadsleden hebben op werkdagen weer vrije toegang tot het bestuursgedeelte van het Stadhuis! Pure winst, volgens de VVD-fractie! Winst voor het samenspel en voor de bestuurlijke verhoudingen tussen college en raad. Winst voor het vertrouwen tussen college en raad, want zonder vertrouwen geen goed samenspel. Winst voor de bestuurscultuur in onze stad. En boven alles, winst voor de inwoners van onze stad! Onze inzet is niet voor niets geweest. 

Inhoud motie toegankelijkheid Stadhuis en fractiehuis:


De raad  van de gemeente Roermond  in vergadering  bijeen  op 14 februari 2019,

Overwegende dat:

1.  er vanuit het perspectief  van  veiligheid  en informatiebeveiliging begrip  bestaat  voor de noodzaak  om te komentot een fysiek en duidelijk  toegangsbeleid;

2.  de leden  van het college  van B&W  en ambtenaren ongestoord hun  werk moeten kunnen  doen;

3.  moet worden  voorkomen dat  onbevoegden  toegang krijgen  tot werkruimtes en speciale  ruimtes  met  informatiewaar zij geen kennis  van behoren  te nemen;

4.  de werkruimten afgescheiden  dienen  te zijn van publieke ruimten;

5.  raadsleden  alleen  autorisatie hebben  voor  toegang tot het  fractiehuis;

6.  raadsleden  echter geen  gevaar  zijn voor informatiebeveiliging  en veiligheid;

7.  bezoekers  van het stadhuis zonder  autorisatie toegang  hebben  tot het  fractiehuis,  de  fractiekamers  en de leeskamer,  waar o.a. post van raadsleden ligt;

8.   in het  besluit  tot compartimentering  géén maatregelen  zijn  genomen  ter bevordering  van  de veiligheid  en informatiebeveiliging in het  fractiehuis.

Constaterende  dat:

1.  er in het  presidium  enkele keren  over  de toegankelijkheid van het stadhuis door raadsleden  is gesproken;

2.  deze  overleggen niet tot een  door  de gemeenteraad gedragen  beleid  hebben  geleid;

3.  partijen  er begrip  voor hebben  dat er een noodzaak bestaat  om te komen  tot een fysiek toegangsbeleid;

4.  de gemeenteraad van mening  is dat een  goed  formeel en informeel  samenspel tussen  college  en raad met  in achtneming  van alle regels  van  omgang  en respect,  bijdraagt  aan  vertrouwen en goede  bestuurlijke verhoudingen;

5.  de gemeenteraad van mening  is dat het college van B&W  voldoende mogelijkheden heeft voor het  treffen vanmaatregelen  jegens  raadsleden  die ongewenst  toegankelijkheidsgedrag vertonen;

6.  toegangscontrole van ruimten  via een  tag  of druppel adequaat  is in te regelen;

Roept het college  van  B&W op:

1.  raadsleden  op werkdagen via het geautomatiseerd systeem  vrij toegang  te geven  tot het bestuursgedeelte van het stadhuis;

2.  met  het  Presidium in overleg  te treden over in het fractiehuis te nemen  maatregelen  ter bevordering  van de veiligheid en informatiebeveiliging.

Roept  de raadsleden  op om:

1.  voor overleg met  portefeuillehouders bij voorkeur vooraf een  afspraak  te maken  en niet onaangekondigd  het bestuursgedeelte  te bezoeken;

2.  indien  zij, buiten  het  fractiehuis delen  van het stadhuis willen bezoeken  met  derden, hiervoor  vooraf  een afspraak te maken  en zich bijeen dergelijke afspraak te melden  bij de receptie van het  stadhuis.

En gaat over  tot de orde van  de dag

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van  14 februari 2019.