De voorbereidingen van de draagvlakonderzoeken voor de BIZzen vanaf 2020 kunnen worden gestart!

De voorbereidingen van de draagvlakonderzoeken voor de BIZzen vanaf 2020 kunnen worden gestart!
Ondanks een amendement van GL is de motie van de VVD-fractie inhoudelijk overeind gebleven.
Aan de slag met een aantrekkelijke, schone en veilige bedrijfsomgeving!

Zie hieronder de woordvoering van onze Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg tijdens de kadernota 2020 op dit punt:

https://www.facebook.com/VvdRoermond/videos/470733767048743/

MOTIE BIZ-DRAAGVLAKMETINGEN

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

overwegende dat:

a) dat ultimo 2O2O de tweede S-jarige BlZ-periode voor alle BIZzen inRoermond ten einde loopt (Retailpark 2O2I);

b) dat de gemeente overeenkomstig de Wet op de bedrijveninvesterings-zones de draagvlakmetingen voor een derde BIZ-periode dienen te faciliteren;

c) dat in de Kadernota geen rekening is gehouden met de vereiste BIZ-draagvlakmetingen;

d) dat momenteel jaarlijks ruim € 77O.000,OO aan ondernemersbijdragen wordt opgehaald ten behoeve van een aantrekkelijke, schone en veilige bedrijfsomgeving;

e) dat in 2019 de voorbereidingen voor de draagvlakmetingen dienen te starten;

f) dat de reactie van het college, te weten "Richting de begroting 2O2O wordt deze post meegenomen in de algehele weging.", veel te vrijblijvend is;

g) dat ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de draagvlakmetingen in 2O2O € 100.000,00 benodigd is, te samen met maximaal € 50.000,00 aan gemeentelijke kosten;

draagt het college op:

1) op korte termijn in overleg te treden met de BIZzen in Roermond over de voorbereiding en uitvoering van de draagvlakmetingen; en

2) de hiervoor benodigde financiële middelen vrij te maken; 

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 juli 2019,

de griffier, de voorzitter,

Ingediend door Vincent Zwijnenberg (VVD), Dirk Franssen (LVR)