De gemeenteraad steunt unaniem de VVD-motie waarin de samenwerkingspartners in de regio worden opgeroepen meer begrotingsdiscipline aan de dag te leggen.

De gemeenteraad steunt unaniem de VVD-motie waarin de samenwerkingspartners in de regio worden opgeroepen meer begrotingsdiscipline aan de dag te leggen.

Zie hieronder de woordvoering van onze Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg tijdens de Kadernota 2020 op dit punt:

https://www.facebook.com/VvdRoermond/videos/201077367506922/

MOTIE BEGROTINGSDISCIPLINE VERBONDEN PARTIJEN

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 4 juli 2OL9,

overwegende:

a) dat de gemeente bestuurlijke en financiële belangen heeft in diverse verbonden partijen;

b) dat gemeenten meer dan in het verleden regionaal moeten samenwerken;

c) dat het voor de hand ligt dat het aantal verbonden partijen zal toenemen;

d) dat de bedrijfsvoering van de verbonden paftijen niet zonder risico's is voor de meerjarenbegroting van de gemeente;

e) dat uit de Kadernota 2020 volgt dat enkele verbonden paftijen een hogere bijdrage tegemoet kunnen zien;

f) dat deze bijdragen zonder uitzondering als een autonome ontwikkelíng worden aangemerkt; en

g) dat het op voorhand niet duidelijk is hoe autonoom deze autonomeontwikkeling is en of deze autonome ontwíkkeling niet volledíg of deels ontkoombaar was geweest;

spreekt als zijn mening uit:

1) dat verbonden paftijen dreigende begrotingsoverschrijdingen dienen op telossen binnen de eigen begroting; en

2) dat het ongewenst is dat ontkoombare ontwikkelingen bij verbondenpartijen bij de gemeente leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting;

draagt het college op:

1) de mening van de raad in haar besturende en uitvoerende taak, hieronder mede begrepen het lidmaatschap van het Dagelijks of Algemeen Bestuur, consequent uit te dragen;

2) afschríft van deze motie te verstrekken aan de gemeenteraden en collegesvan de andere bij de verbonden partijen betrokken gemeenten; en 

3) afschrift van deze motie te verstrekken aan alle verbonden partíjen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 juli 20t9, de griffier, de voorzitter,

Ingediend door Vincent Zwijnenberg (VVD), Dirk Franssen (LVR)