Lastenverzwaring voor de burger en het bedrijfsleven zonder onderbouwing is voor de VVD-fractie onbespreekbaar.

Lastenverzwaring voor de burger en het bedrijfsleven zonder onderbouwing is voor de VVD-fractie onbespreekbaar.

De coalitie legt "de focus secundair op inkomstenverhoging".
Het subamendement van de VVD-fractie kon niet op steun rekenen.

Zie hieronder de woordvoering van onze Fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg tijdens de Kadernota 2020 op dit punt:

https://www.facebook.com/VvdRoermond/videos/481018429138578/

AMENDEMENT OP HET AMENDEMENT VAN DE COALTTIEPARTIJEN GROENLINKS, CDA, DEMOKRATEN SWALMEN EN D66 Op HET RAADSBESLUTT KADERNOTA 2O2O, ZAAKNUMMER 8595-2019

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

overwegende:

a) dat de coalitiepartijen voor de huidige raadsperiode 2O18-2O22 een gezamenlijke  koers hebben vastgesteld en deze hebben uitgewerkt in het Coalitieakkoord 2018-2022 "Roermond maken we samen";

b) dat het coalitieakkoord omtrent de financiering het volgende tekstgedeelte bevat: "Er wordt alleen gekozen voor verhoging van de lokale lastendruk indien er geen andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn en de verhoging direct gekoppeld is aan een specifiek en concreet doel".

c) dat in het amendement van de coalitiepartijen de focus primair op lastenverlichting en kostenbeperking in de bedrijfsvoering en secundair op inkomstenverhoging wordt gelegd ;

d) dat de coalitiepaftijen met hun amendement de deur openzetten voor een lastenverhoging voor de burger en/of het bedrijfsleven;

e) dat de coalítiepartijen bl'rjkens de Kadernota 2O2O hebben verzuimd na te gaan of er andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn;

f) dat de coalitiepartijen blijkens de Kadernota 2020 hebben nagelaten de hun focus op lastenverhoging te verbinden met een specifiek en concreet doel;

besluit:

het amendement van de coalitiepartijen Groen Links, CDA, Demokraten Swalmen en D66 als volgt te wijzigen:

"Daarbij ligt primair de focus op lastenverlichting en kostenbeperking in de bedrijfsvoering en secundair op inkomstenverhoging. "

wordt vervangen door:

"Er wordt alleen gekozen voor verhoging van de lokale lastendruk indien er geen andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn en de verhoging direct gekoppeld is aan een specifiek en concreet doel.";

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 juli 2OI9, de griffier, de voorzitter,

Ingediend door Vincent Zwijnenberg (VVD) en Ernest Oele (VVD)