Netwerken, lobbyen en samenwerken: geen liefde op het eerste gezicht in Roermond!


Terwijl de gemeente Maastricht zich te samen met de provincie Limburg en het MECC op een geweldige manier en tot het uiterste inspant om het Eurovisie Songfestival binnen te halen,
 
- belegt het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond de acquisitie van congressen bij het plaatselijke VVV-kantoor;
- laat het college de contacten met Yageo Corporation Headquarters via de ambtelijke organisatie verlopen;
- besluit het college tot een vrijval uit de Reserve Economisch Stimulerend van € 26.906,00 voor netwerken, lobbyen en samenwerken; en
- springt de afwezigheid van het college in het oog bij landelijke, euregionale en provinciale netwerkbijeenkomsten.
 
Het lijkt erop dat acquisitie in het economische domein en de ambassadeursrol buiten de gemeentegrenzen niet aan dit college van Burgemeester en Wethouders is besteed.
 
Vincent Zwijnenberg, onze fractievoorzitter, vindt dat het de hoogste tijd is om hierover schriftelijke vragen aan het college te stellen, zie hieronder:

Artikel 43-vragen over Netwerken, lobbyen, samenwerken
Uit het Bijlagenboek behorende bij de Kadernota 2020 volgt dat uit de Reserve Economisch Stimulerend een vrijval plaatsvindt van € 26.906,00 voor Netwerken, lobbyen, samenwerken. Herijken van reserves vindt jaarlijks plaats aan de hand van een oordeel over nut, noodzaak en toereikendheid. Reservebedragen “die niet meer nodig zijn of waarvan het doel is gerealiseerd” worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 In de laatste Nieuwsflits (zie https://roermond.vvd.nl/) met Karin Straus, voorzitter van de VVD-fractie in het Limburgs Parlement en zelf woonachtig in Roermond, merkt zij op dat er weinig onderwerpen vanuit Roermond bij de provincie worden ingebracht en dat Roermond als G5-gemeente ook niet aanwezig is geweest bij de installatie van de zeven Limburgse Gedeputeerden op 28 juni jongstleden.
Tijdens de raadsbehandeling van de Jaarverantwoording 2018 op 4 juli jongstleden blijkt dat er tot op heden geen bestuurlijk contact heeft plaatsgevonden met Yageo Corporation Headquarters in Taipei, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse handelsvertegenwoordiging in Taipei of met de Taipei Representative Office in Den Haag, terwijl het Yageo-terrein in onze gemeente alweer zo’n 10 jaar in afwachting is van een herontwikkeling.

Tegen deze achtergrond leggen wij u op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Roermond de volgende vragen voor.
1. Kunt u aangeven waarom tot deze vrijval van € 26.906,00 voor Netwerken, lobbyen en samenwerken is besloten?
2. Waarom zijn deze middelen niet meer nodig of vindt u dat het doel van Netwerken, lobbyen en samenwerken inmiddels is gerealiseerd?
3. Bent u aanwezig geweest bij de installatie van de zeven Limburgse Gedeputeerden op 28 juni jongstleden en, zo neen, waarom niet?
4. Kunt u aangeven welke interessante aanknopingspunten het nieuwe collegeakkoord “Vernieuwend Verbinden” van Gedeputeerde Staten voor Roermond heeft? Heeft u bijvoorbeeld al kenbaar gemaakt dat Roermond graag de komende jaren een deel van het provinciale bomenplan voor de komende 8 jaar (maar liefst 1 miljoen stuks) voor haar rekening neemt?
5. Drie keer per jaar vindt de Limburg Borrel plaats in Den Haag. Kunt u aangeven wanneer deze netwerkbijeenkomsten sinds uw aantreden hebben plaatsgevonden en wie van u hierbij aanwezig is geweest?
6. Kunt u aangeven hoeveel werkbezoeken er door Ministers of Staatssecretarissen op uw uitnodiging aan Roermond zijn gebracht sinds uw aantreden? Wie van u heeft dit initiatief genomen? Welke onderwerpen heeft u hierbij aan de orde gesteld?
7. Idem voor de Commissaris van de Koning of Gedeputeerden.
8. Hoe vaak en waarvoor heeft u zichzelf sinds uw aantreden bestuurlijk uitgenodigd in Den Haag bij een Minister, Staatssecretaris of Kamerlid?
Wie van u en welke andere bestuurder(s) waren hierbij betrokken?
9. Idem in Maastricht bij de Commissaris van de Koning of een
Gedeputeerde.
10. In hoeverre netwerkt en lobbyt u bestuurlijk en werkt u bestuurlijk
samen in Brussel voor Europese subsidies? En voor welke projecten?
11. Idem in het EUREGIO-gebied voor bijvoorbeeld gezamenlijke subsidies uit
de INTERREG-programma’s? En voor welke projecten?
12. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn geweest van uw bestuurlijke
activiteiten in relatie tot netwerken, lobbyen en samenwerken?
De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Vincent Zwijnenberg fractievoorzitter