Problemen bij Veilig Thuis NML onacceptabel voor de VVD-Fractie.

De VVD Fractie heeft de publicaties in DDL van afgelopen zaterdag gelezen over het TSD-onderzoek bij Veilig Thuis NML. Wij maken ons ernstige zorgen over de ontstane situatie in Roermond zoals in het artikel geschilderd. Veilig Thuis NML verzorgt de crisismeldingen rond onveilige thuissituaties. Die moeten natuurlijk adequaat en effectief opgevolgd worden. Iedereen in Roermond en elders heeft recht op een “Veilig Thuis”. Reden voor ons om naast de ingediende vragen van Mijntje van Beers (GL) en Leon Coenen (SPR) aanvullende meer diepgaande vragen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de risico’s die kunnen ontstaan door de kennelijk inadequate werkwijze van Veilig Thuis NML.


Roermond, 14 juli 2019

Geachte burgemeester, geacht college, 

 

Zaterdag 13 juli verschenen in Dagblad de Limburger 2 artikels over het functioneren van Veilig Thuis NML n.a.v. een onderzoek door Toezicht Sociaal Domein. De VVD-fractie heeft hiervan met zorg kennisgenomen evenals van de reeds door andere partijen gestelde vragen. Hoewel wij ons kunnen vinden in deze reeds gestelde vragen, blijven er voor ons nog een aantal vragen over. 

Op grond van artikel 43, eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Roermond leggen wij u aanvullend ook de volgende vragen voor.

1. In 2017, bij een eerder (landelijk) onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn ook al onvolkomenheden geconstateerd, waarna een verbeterplan werd opgesteld en uitgevoerd. Bij een daaropvolgende audit werden de verbeteringen door de inspectie “voldoende” beoordeeld.
Is de portefeuillehouder bekend met dit onderzoek uit 2017 en worden de destijds doorgevoerde verbetermaatregelen gemonitord.
2. Op 25 april 2018 is het actieprogramma “geweld hoort nergens thuis” gestart. 
Bent u bekend met dit programma, wordt het door veilig thuis NML uitgevoerd en monitort u de resultaten van dit actieprogramma.
3. In november 2018 hebben de 26 Veilig Thuisorganisaties aangekondigd meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls te geven aan de wijze waarop zij hun wettelijke taken uitvoeren. 
Bent u van deze verbeterde werkwijze op de hoogte, bent u bekend met de radar en de monitor die in 2019 ingevoerd zijn, de veiligheidsbeoordeling en de verdeling tussen Veilig Thuis en de wijkteams. 
Welke zijn tot nu toe de resultaten van deze verbeterde werkwijze bij Veilig Thuis NML.
4. In het artikel in Dagblad de Limburger lezen we: <In Roermond is het ‘moeilijk om zicht te houden op een integrale hulpverlening in het gezinssysteem’ en ‘ontbreken basale elementen van samenwerking’>

Hieronder een schematisch overzicht van de werkzaamheden van Veilig thuis NML.

 

In welke onderdelen binnen dit schema van werkzaamheden worden in het onderzoek de “problemen” geconstateerd?
In Roermond vervult het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale functie binnen het indiceren van jeugdzorg en de controle daarop. Wordt het CJG ook ingezet als centrale instantie voor het uitvoeren en coördineren van de jeugd- en overige zorg die voortvloeit uit meldingen bij Veilig Thuis NML.
5. Evenals bij de zorg en aanpak welke onderwerp was van het onderzoek bij Veilig Thuis NML, worden ook door het CJG complexe zorgsituaties voor jeugd en gezin begeleid. Het mag verwacht worden dat daarbij dezelfde zorgverleners die via Veilig Thuis NML opnieuw in beeld zullen zijn.
Is gewaarborgd dat de problemen zoals te lezen in het artikel in Dagblad de Limburger ‘moeilijk om zicht te houden op een integrale hulpverlening in het gezinssysteem’ en ‘ontbreken basale elementen van samenwerking’in de door het CJG begeleide zorg niet voorkomen.
6. Veilig Thuis NML is slechts toegang tot jeugdzorg voor een deel van de in Roermond voorkomende jeugdzorg-casussen. 
Hoeveel casussen per jaar worden aangemeld via Veilig Thuis NML, hoeveel procent van het totaal aantal casussen per jaar is dit.
7. Veilig Thuis NML komt niet voor in het Dashboard 3D.
Is het mogelijk in toekomstige rapportages Sociaal Domein kwalitatieve en kwantitatieve informatie rond de werkzaamheden van Veilig Thuis NML op te nemen.
8. Tot slot,
Mensen die in nood verkeren en een melding willen doen, zouden op zoek kunnen gaan in de website van Roermond. Is het u bekend dat Veilig Thuis niet via de gemeentelijke website te vinden is.

Ik zie uw beantwoording met bijzondere interesse tegemoet.

 

 

Ernest Oele