Coalitiefracties blijven achter college staan – Concordia zit met lege handen!

Dinsdagavond 22 juni vond de commissiebehandeling plaats over het afwijzend besluit van het college op een aanvraag voor financiële ondersteuning voor de realisatie van noodzakelijke vernieuwingen op het sportcomplex van hockeyvereniging Concordia.

Ernest Oele, gemeenteraadslid voor de VVD riep het college en de overige fracties op, het verzoek van Concordia te steunen, maar helaas zonder succes. De coalitie sloot de rijen en stelt een beslissing uit.

Concordia werd dit jaar geconfronteerd met een afgekeurd speelveld en gebruikt een clubhuis en kleedruimtes die deels nog uit 1967 dateren en sterk verouderd zijn. Vernieuwing van het speelveld moet op korte termijn gerealiseerd worden en ook de accommodatie moet naar de eisen van vandaag vernieuwd worden. Zonder bijdragen van de gemeente kunnen niet beide benodigde investeringen gerealiseerd worden.

Het college stelt zich op het standpunt dat door de huidige financiële positie van de gemeente deze bijdragen niet mogelijk zijn en legt de bal bij de raad om een oplossing te zoeken. Een ongebruikelijke opdracht, dit behoort toch echt tot de taken van het college! De wethouder gaf overigens wel toe dat gezien de historische ontwikkelingen Concordia recht heeft op een bijdrage en die ook zeker gekregen zou hebben als de financiële positie van de gemeente op orde was geweest.

De VVD-fractie is en blijft van mening dat de gemeente hier aan haar verplichtingen moet voldoen en zal alles in het werk stellen dit college te bewegen aan de gemeentelijke verplichtingen te voldoen – wordt vervolgd dus.